top of page

Skriv under namninsamlingen

Hjälp till att skydda barn på nätet

Hjälp till att skydda barn online  - underteckna uppropet för att ändra lagstiftningen!

I EU röstas det om en lagstiftning, som skulle hjälpa bekämpa sexuella övergrepp mot barn som sker via nätet. Vi har ont om tid, vi måste klargöra för våra ledare att våld mot barn online måste stoppas nu. Det tar endast några sekunder att signera namninsanmligen för att hjälpa skydda barn.

Du bestämmer - tillsammans kan vi göra internet #safeforkids.

Genom att signera vårt upprop som stöder EU:s nuvarande förslag att bättre förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn stöder du åtgärder såsom att:

 • Införa skyldigheter för leverantörer av onlinetjänster, inklusive sociala medieplattformar, att förebygga, upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn som äger rum på deras tjänster och ta ner övergreppsmaterial

 • Stärka kampen mot sexuella övergrepp mot barn i hela unionen

 • Säkerställa nödvändigt stöd och rättvisa för offer och överlevare av sexuella övergrepp mot barn

Namninsanmligen leds av Justice Initiative. Skydda Barn rf leder initiativets arbete i Norden.

Sammanfattning av policykraven:

Agera nu för att skydda barn på nätet

Vi behöver din hjälp för att dela uppropet!

Genom att dela videon kan du hjälpa till att skydda barn.

 • Facebook
 • Twitter
 • Whatsapp

Visste du att?

20%

av barn i Europa utsätts för någon form av sexuellt våld

29M

(miljoner) globala rapporter om misstänkta sexuella övergrepp mot barn online år 2021

86%

av allt känt övergreppsmaterial som upptäckts på nätet fanns på värdservrar i Europa

Shame_Gallery-1.png

Hör överlevare dela med sig av sina erfarenheter

Våra samarbetspartners

 • Political demands
  Survivors, parents, teachers, governments, the private sector, and our allies are unifying around a call to end childhood sexual violence in Europe and around the world. Together we can, and must, end child sexual violence in Europe by passing laws that make it hard or impossible for children to be abused online. ​ We want the EU to step up its efforts to support and assist survivors of child sexual abuse. To that end: ​ We support the Regulation to Prevent and Combat Child Sexual abuse, proposed by the Commission on 11 May 2022, and we call for its swift adoption. In particular, we call for: ​ the adoption of the proposed obligations for online service providers to prevent, detect, report and remove online child sexual abuse, to put an end to the continuous re-victimisation of survivors, and enable the swift rescue of victims from ongoing or imminent abuse; the creation of the proposed EU Centre to prevent and combat child sexual abuse, empowered to facilitate the effective assistance and support of survivors throughout the Union. ​ We call for the EU to include in the future revision of the 2011 Directive on combatting child sexual abuse obligations for Member States to: ​ ensure that effective mechanisms to report child sexual abuse are in place and that effective investigative tools are deployed to identify victims and rescue them as soon as possible from ongoing abuse; ensure that the criminal statue of limitation in child sexual abuse cases is extended as much as possible; officially recognise survivors who have suffered any form of child sexual abuse or exploitation; conform to best international standards and practices in relation to acknowledgment, reappraisal and apology of past abuses and forms of reparation. Justice initiative is an initiative of the Guido Fluri Foundation covering the whole of Europe, whereas the Call for Action is an initiative limited to the 27 member countries of the European Union in support of the legislative proposal of the European Commission.

Läs alla våra policykrav nedan

Läs alla våra policykrav nedan:

Överlevarna, föräldrar, lärare, regeringar, den privata sektorn och våra allierade förenas kring uppmaningen att stoppa sexuella övergrepp mot barn i Europa och globalt. Tillsammans kan och måste vi stoppa sexuellt våld mot barn i Europa genom att stifta lagar som gör det svårt eller omöjligt att begå övergrepp mot barn via nätet.

Vi vill att EU ska öka sina insatser för att stödja och hjälpa de som överlevt sexuella övergrepp i barndomen.

I detta syfte:

Stödjer vi förordningen gällande förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp mot barn som kommissionen föreslog den 11 maj 2022 och vi kräver att den antas så fort som möjligt. Vi efterlyser särskilt följande:

 • antagandet av de föreslagna skyldigheterna för leverantörer av onlinetjänster att förebygga, upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och ta ner övergreppsmaterial, för att sätta stopp på den fortsatta reviktimiseringen av överlevarna och för att möjliggöra en snabb räddning av utsatta barn;

 • Grundadet av det föreslagna EU-centret för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn, för att underlätta tillgång till effektiv hjälp och stöd till överlevare i alla EU- länder.

 

Vi uppmanar EU att i den framtida översynen av Direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn (2011), införa skyldigheter för medlemsstaterna att:

 • se till att det finns effektiva mekanismer för att anmäla sexuella övergrepp mot barn och att effektiva utredningsverktyg används för att identifiera offren och rädda dem så snabbt som möjligt från pågående övergrepp,

 • se till att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn förlängs så mycket som möjligt,

 • officiellt erkänna överlevare som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp eller exploatering som barn,

 • följa bästa internationella standarder och praxis när det gäller erkännande, omvärdering och ursäkt för tidigare övergrepp,  samt ersättningar.

 

Justice initiative är ett initiativ från Guido Fluri Foundation som täcker hela Europa, medan Call for Action är ett initiativ som är begränsat till de 27 medlemsländerna i Europeiska unionen, som stöd för Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag.

bottom of page