top of page
  • Protect Children

Merkittävä EU-rahoitus Suojellaan Lapsia ry:lle lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi

Päivitetty: 14. maalisk. 2023

TIEDOTE 13.03.2023 Suojellaan Lapsia ry. käynnistää kaksivuotisen Euroopan komission rahoittaman 2KNOW projektin lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi


Helsinki – 13. maaliskuuta 2023 EMBARGO 04:00 AM EET


Helsingissä sijaitseva lasten suojeluorganisaatio Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. käynnistää kaksivuotisen Euroopan komission rahoittaman 2KNOW projektin yhdessä hankekumppanien Itämeren valtioiden neuvoston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.


2KNOW hankkeen tavoitteena on kehittää lapsiin kohdistuvan väkivallan tiedonkeruuta sekä tarjota laajasti skaalautuva vertaistukimalli vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.


Euroopan laajuinen tiedon keruun kehittäminen lapsiin kohdistuvasta verkkovälitteisestä seksuaaliväkivallasta


2KNOW hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja edistää kansallista ja kansainvälistä tiedon keruuta ilmiöstä. Hankkeessa kehitetään kestävä ja toistettava tiedonkeruun malli verkkovälitteisestä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.


Tietoa kerätään anonyymisti suoraan rikoksen tekijöiltä, jotka etsivät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia pimeässä ja avoimessa verkossa. Tavoitteena on laajempi ymmärrys lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan yleisistä tekotavoista ja malleista sekä ilmiön kehityssuunnista.

“2KNOWhanke mahdollistaa ainutlaatuisen tiedonkeruun seksuaaliväkivallan uhreiksi joutuneiden lasten vanhemmilta, että lapsiin kohdistuvienseksuaalirikoksentekijöiltä. Tämätärkeä yhdistelmä uutta tietoa tehostaalapsiin kohdistuvien seksuaalirikostenennaltaehkäisyä” toteaa projektijohtaja Anna Ovaska, Suojellaan Lapsia, ProtectChildren ry

“Tukea tukijoille” 2KNOW hankkeessa vahvistetaan tukea perheille ja vanhemmille, joiden lapsi on joutunut verkkovälitteisen seksuaalirikoksen kohteeksi


2KNOW-tutkimuksen tulokset implementoidaan suoraan käytäntöön ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja lasten suojelemiseksi. Vanhempia tuetaan lisäämällä ohjeistusta niin lasten digiturvallisuuden edistämiseksi kuin tuottamalla opas niille vanhemmille, joiden lapsi on joutunut verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan uhriksi.


Hankkeessa kehitetään myös vanhempien vertaistukimalli tarjoamaan käytännön läheistä ja psykoedukatiivistä tukea vanhemmille, huoltajille ja perheille. Vertaistukimallin avulla tärkeä tuki välittyy myös seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneelle lapselle, suojellen häntä toistuvalta uhriutumiselta. Tämän lisäksi hankkeessa kerätään tietoa niin seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneilta lapsilta kuin heidän perheiltään ja laajennetaan ymmärrystä verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiöstä.

"Seksuaaliväkivallan tehokkaaseenennaltaehkäisyyn ja uhrien tukemiseen tarvitaan aina tutkittua tietoa. Hankkeen vahvuus on tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välinen vahva yhteistyö, mikä mahdollistaa sellaisen tiedon tuottamisen, mikä on sovellettavissa suoraan verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn" toteaa Hanna-Mari Lahtinen, Yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto.
”Vanhemmilla ja huoltajilla on äärimmäisen tärkeä rooli seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen toipumisessa. Tarjoamalla vanhemmille ja huoltajille mahdollisuustulla kohdatuksi, turvallinentila jakaa omia kokemuksia sekä kuunnella ja oppia muilta saman kokeneiltaon ensisijaista. Tämä on omiaan lisäämään huoltajien kykyä tukea oman lapsen toipumista jaennaltaehkäistä lapsen toistuvaa uhriutumista.”muistuttaa Olivia Lind Haldorsson, Head of Children at Ris kUnit, Council of the Baltic Sea States, Expert Group on Children at Risk

2KNOW hanketta rahoittaa EU:n CERV rahoitusohjelma, joka edistää ja suojelee EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa (CERV-2022-DAPHNE). Vuoden 2022 rahoitushaku kohdennettiin ennaltaehkäisemään ja torjumaan sukupuolittunutta väkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.


Lisätietoa:


Suojellaan Lapsia, ProtectChildren ry:n työ keskittyy täysin lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn ainoana järjestönä Suomessa.


Itä-Suomen yliopisto on perustettu vuonna 2010, jolla on kampukset Joensuussa ja Kuopiossa.


Itämeren valtioiden neuvosto on hallitustenvälinen poliittinen foorumi alueelliselle yhteistyölle. Se koostuu 10 jäsenvaltiosta ja Euroopan Unionista, se tukee alueellista näkökulmaa globaaleihin haasteisiin.


Yhteystiedot:


2KNOW Projektijohtaja, Suojellaan Lapsia, Protect Children ry.

+358 40 081 0020


Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. +358407478829 nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi


コメント


bottom of page