top of page
  • Protect Children

Tryggt i #Digitaltrafiken Kortfilm

Uppdaterat: 21 juli 2022

VIDEO


Den informativa kortfilmen med fokus på barns och ungas digitala säkerhetskunskaper, publicerad som del av Skydda Barn rf:s Tryggt i #Digitaltrafiken projekt, poängterar vikten av trygga vuxnas närvaro i barns digitala vardag. Svensk text för videon är tillgänglig.


Uppfostran med digitala säkerhetskunskaper är en viktig del av förebyggande barnskyddsarbete. I Finland har trafiksäkerhet varit en del av vår vardag redan i årtionden och kunskaper gällande trafiksäkerhet lärs redan i tidigt skede. Finska små barn har redan relativt bra trafiksäkerhetskunskaper, men då det gäller digitaltrafiken behöver barn mera mediefostran och digitala säkerhetskunskaper. Vår vardag närmar sig allt mera en digital vardag och det är viktigt att både vuxna samt barn kan röra sig tryggt också i digitaltrafiken.


Kortfilmen passar utmärkt att ses tillsammans med barnet, och kan fungera som en bas för vidare gemensamma diskussioner om digital vardagen och digitala säkerhetskunskaper.

bottom of page