top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry lausui selvitykseen kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

LAUSUNTO

Lapsilla on oikeus ikä- ja kehitystasonsa mukaiseen tietoon, mikä tulisi huomioida etenkin kun arvioidaan lasten turvallisuuden kannalta olennaista tietoa sisältävää materiaalia.


Lausuntomme:

Suojellaan Lapsia ry katsoo, että suoratoistopalvelujen, sekä sosiaalisen median jatkuvan kehityksen vuoksi on tärkeää, että kuvaohjelmalain toimivuutta arvioidaan riittävän usein, jotta lapsia voidaan suojella ja heidän oikeutensa turvata.


Suojellaan Lapsia ry korostaa lapsille suunnatun opetusmateriaalin tärkeyttä. On äärimmäisen tärkeää, että lapsille voidaan tuottaa opetusmateriaalia sensitiivisistäkin aiheista, muun muassa kehon rajoihin ja seksuaalikasvatukseen liittyen. Tällä hetkellä kuvaohjelmalaki suojaa osan kyseisiin aihealueisiin liittyvät opetusmateriaalit korkeilla ikärajoilla. Tästä johtuen opetuskäyttöön lapsille tuotettu materiaali ei tavoita kohderyhmää ja lapset jäävät ilman tietoa ja ohjeistusta. Esimerkiksi pykälä 15 suojaa lapsia heidän kehityksensä kannalta haitallisilta kuvaohjelmilta, joihin sisältyy mm. “seksuaalista sisältöä”. Vaikkakin pykälä 15 korostaa, että “kuvaohjelman haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, millaisessa yhteydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa kuvataan” myös opetuskäyttöön tarkoitettu materiaali voidaan katsoa haitalliseksi ainoastaan sen sisältämän sensitiivisen aihealueen vuoksi. Lapsilla on oikeus ikä- ja kehitystasonsa mukaiseen tietoon, mikä tulisi huomioida etenkin kun arvioidaan lasten turvallisuuden kannalta olennaista tietoa sisältävää materiaalia.


Suojellaan Lapsia ry tukee nykyisiä kuvaohjelmalain pykäliä 9(1) ja 10(3) jotka korostavat, ettei kuvaohjelmaa tarvitse luokitella tai merkitä, mikäli se on tuotettu opetuskäyttöön. Suojellaan Lapsia ry katsookin siksi, että lapsille kohdistetut, opetuskäyttöön tuotetut materiaalit esimerkiksi seksuaalikasvatuksesta ja lapsen oikeuksista omaan kehoonsa liittyen tulisi katsoa opetusmateriaaleiksi pykälien 9(1) ja 10(3) tarkoitetulla tavalla. Suojellaan Lapsia ry katsoo, että on lapsen oikeuksien mukaista, että jokainen lapsi saa ikäryhmälleen sopivaa seksuaalikasvatusta ja tietoa, miten lapsi voisi tunnistaa ja ilmaista häneen kohdistuvaa väkivaltaa. Esteenä ei tule olla aiheen tai sisällön sensitiivisyyteen perustuvat arviot, joiden pohjalta ikäraja on mahdollisesti määritelty ikätasoa korkeammaksi.


Suojellaan Lapsia ry. katsoo, että lasten lisääntyneen internetinkäytön vuoksi, sekä palveluiden saatavuuden vuoksi tulisi huomioida, että muun muassa suoratoistoalustoilla, sekä sosiaalisen median eri alustoilla tulisi voida varmistaa lasten oikeuksien toteutuminen. Jotta tämä toteutuisi, Suojellaan Lapsia ry pitää tärkeänä, että kaikilla lasten käyttämillä alustoilla voidaan varmistaa, että sisältö on lapsen kehityksen kannalta sopivaa. Ikärajat, sekä niiden toimivuus tulisi varmistaa kaikilla sosiaalisen median alustoilla. Lisäksi kaupallista mainontaa ja erityisesti piilomainontaa tulisi kontrolloida siten, etteivät lapset joutuisi tietämättään tai liian varhain altistumaan mainonnalle. Lapsille tulisi sen sijaan kohdentaa yleishyödyllistä ja lapsen turvallisuutta lisäävää tietoa. Muun muassa EU: Direktiivi 2018/1808 para. 34 kieltää kaupallisen mainonnan lastenohjelmien ja lapsille suunnattujen sisältöjen yhteydessä.


Suojellaan Lapsia ry katsoo, että muun muassa digitaalisten pelien alustoilla (mukaan lukien eSports) tulee varmistaa lasten oikeuksien toteutuminen siten, että ikärajat on selvästi merkitty. On tärkeää, että lapsen vanhempi tai huoltaja on esimerkiksi tietoinen, mitä sosiaalisen median alustoja ja pelialustoja lapsi käyttää. Näin huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja huolenpidosta vastaavan aikuisen on mahdollista aktiivisesti valvoo alustan käyttöä ikärajat huomioiden. On huomioitava, että esimerkiksi niin sanottua “groomingia”, lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin, tapahtuu kaikilla verkkoalustoilla, joissa lapset viettävät aikaansa. Lisäksi Suojellaan Lapsia ry katsoo, että niin ammattilaisten, kuin vanhempien ja huoltajien tulisi opetella digitaaliseen mediaan liittyviä turvataitoja. Aikuisia tulee kouluttaa siten, että he pystyisivät toimimaan lasta tukevalla tavalla tilanteissa, joissa lapset ovat joutuneet kohtaamaan haitallista ikätasolle sopimatonta sisältöä. Suojellaan Lapsia ry katsoo, että mediakasvatusta ja tietoisuuden lisäämistä tulee tehdä yhä systemaattisemmin ja toimintaa tulee aktiivisesti seurata ja arvioida. Mediakasvatus tulee sisällyttää yhä vahvemmin osaksi varhaiskasvatusta ja opetussuunnitelmaa, jotta nekin lapset, joiden huoltajat eivät pysty vastaamaan lapsen mediakasvatuksesta, saavat riittävät tiedot ja taidot turvalliseen ja iloa tuottavaan, oppimista tukevaan median käyttöön.Comments


bottom of page