top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry lausui lapsiin kohdistuvien rikosten rikosprosessin muutostarpeista

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

LAUSUNTO

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä

Seuraava Suojellaan Lapsia ry:n Sinä Riität- vertaistukiryhmä alkaa 23.8.2022. Lisätietoa & haku ryhmiin

Suojellaan Lapsia ry korosti antamassaan lausunnossa erityisesti merkittävää tarvetta nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä. Keskeinen Suomessa vanhempia sekä lapsiuhreja kuormittava seikka on tutkinta- ja oikeusprosesseihin kuluva pitkä aika. Rikosprosessit ovat kestoltaan erittäin pitkiä, mikä on lapsiuhreille sekä heidän vanhemmilleen ja huoltajille täysin kestämätöntä. Pitkittyneet rikosprosessit voivat pahimmillaan hidastaa ja pitkittää lapsiuhrin sekä perheen traumasta toipumista, lisäten merkittävästi lapsen sekä hänen perheensä inhimillistä kärsimystä.


Suojellaan Lapsia ry korosti lausunnossaan, että lapseen kohdistunut seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan ja lapsiystävällisen rikosprosessien kehittämisessä tuleekin huomioida aina koko perhe. Lapsiuhrilla ja hänen vanhemmalla tai huoltajallaan on oikeus saada tukea, ohjeistusta ja tietoa rikosprosessin eri vaiheista sekä prosessin etenemisestä. Suojellaan Lapsia ry järjestää Sinä Riität- vertaistukiryhmiä vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Vertaistukiryhmistä saatu kokemustieto osoittaa selkeästi, että lapseen kohdistunut seksuaaliväkivalta on trauma myös vanhemmille. Lapsen vanhemmilla ja huoltajilla onkin usein samankaltaisia traumaoireita kuin itse väkivallan uhrilla.


Suojellaan Lapsia ry painotti myös lausunnossaan, että lapsiuhrin ohjautuminen viiveittä tuen piiriin on oltava ensisijaista. Uhriksi joutuneen lapsen tulisi saada matalalla kynnyksellä validiin tutkimusnäyttöön perustuvaa traumafokusoitua hoitoa ja tukea riippumatta siitä, missä päin Suomea hän asuu. Yhdistys tuki lausunnossaan vahvasti ehdotusta, jonka tarkoituksena on varmistaa rikosprosessin tutkintaan osallistuvien ammattilaisten riittävä osaaminen. Lausunnossa painotettiin, että ammattilaisilla tulisi olla riittävästi tietoa ja taitoa kohdata seksuaaliväkivaltaa kokenut traumatisoitunut lapsi ja nuori sekä heidän huoltajansa. Rikosprosessiin osallistuvilla ammattilaisilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot, jotta trauman kokenut lapsi tai nuori sekä hänen huoltajansa tulevat ammattitaidolla kohdatuksi. Tiedon puutteet ja sen myötä mahdollinen kohtaamattomuus palveluissa lisäävät merkittävästi uhrin sekä hänen huoltajiensa inhimillistä kärsimystä.Teknologiaa hyödyntämällä rikosprosessissa on mahdollista vähentää sekä uhrin kärsimystä rikosprosessin aikana, että siitä aiheutunutta pitkäaikaista haittaa. Suojellaan Lapsia ry tuki ehdotettuja toimenpiteitä kuulustelutilaisuuden tallentamisesta ääni- ja kuvatallenteeksi. Näiden myötä on mahdollista parantaa uhrin asemaa esimerkiksi vähentämällä tilanteita, joissa uhri joutuu kertomaan toistuvasti häneen kohdistuneesta väkivallasta. Suojellaan Lapsia ry painotti, että ehdotettu toimenpide tallenteiden käyttämiseksi todisteena tulisi laajentaa koskemaan kaikkia seksuaalirikosten oikeudenkäyntejä. Uhrille pelkästään tietoisuus siitä, että häneen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta on kuvatallenne ja pelko sen mahdollisesta leviämisestä ja sen ikuinen kierto verkossa on psyykkisesti erittäin raskasta ja traumaattista. Lapsiuhrin saavuttaessa täysi-ikäisyyden voi hän toistuvasti joutua asianomistajaksi seksuaalirikosasiassa, kun verkossa uhrista kiertävä CSAM kuvamateriaali tulee poliisin tietoon.


Comments


bottom of page