top of page
  • Protect Children

Suojellaan lapsia yhdessä Suomen jokaisessa kunnassa!

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

SUOJELLAAN LAPSIA RY:N KUNTAVAALIEN 2021 KÄRJET

Yhteistyö – lasten suojelu kuuluu kaikille

Lasten suojelu seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta kuuluu kunnan jokaiselle aikuiselle. Lapsiystävällisyys on konkreettisia tekoja kunnan päätöksenteossa. Päätöksenteon tulee pohjautua lapsivaikutusten arviointiin, tutkittuun tietoon ja Lapsen Oikeuksien Sopimuksen sekä muiden ihmisoikeussopimuksien noudattamiseen. Lapsilla on oikeus suojeluun ja väkivallattomaan lapsuuteen kotikunnassaan, joten monenkeskinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta tavoitteeseen päästään.

Lasten arki on mitä suurimassa määrin digitaalista arkea. Kunnissa tulee laatia ennaltaehkäisevä mediakasvatussuunnitelma, jonka velvoittamina ja ohjaamina lapsen arjessa työskentelevät ammattilaiset toimivat. Mediakasvatustyö on tärkeä osa ennaltaehkäisevää lasten suojelua ja sen tulisi olla yhdenvertaista kaikille lapsille. Vanhemmille ja huoltajille tulee tarjota tietoa ja tukea kasvatustehtävään niin neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa kuin peruskoulussa. Jokaisella lapsella on oikeus tietoon ja mediakasvatukseen ja sitä tulee tukea myös kunnan vapaa-ajan toiminnoissa. Materiaaleja löytyy esimerkiksi Turvallisesti #digiliikenteessä- sivustoltamme.


Riittävä määrä turvallisia, osaavia ja hyvinvoivia ammattilaisia lasten arkiympäristössä

Kuntien tulee varmistaa, että lasten arjessa on riittävästi turvallisia, osaavia ja hyvinvoivia ammattilaisia. Kunnissa tulee panostaa lapsille tarjottaviin palveluihin ja turvata lasten parissa toimivien ammattilaisten riittävä määrä, koulutustaso sekä hyvinvointi. Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset ovat paras tae lasten laadukkaille palveluille sekä kasvun ja oppimisen tuelle. Lapsilla on oikeus väkivallattomaan lapsuuteen ja väkivallan ennaltaehkäisy rakentuu kuntien laadukkaisiin palveluihin. Ammattilaisten koulutuksiin on lisättävä tietoa ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta sekä muun muassa seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ehkäisystä. Väkivallattoman lapsuuden edistäminen tulee sisällyttää kuntien strategiaan.


Turvallisuus on tekoja ennaltaehkäisystä hoitoon niin uhreille kuin tekijöille

Lapset ja nuoret elävät digitaalisessa arjessa ja yhteiskunnassa missä mediankäytön mahdollisilta haitoilta, vaaroilta ja uhkakuvilta ei aina voida välttyä. On tärkeää, että kunnissa panostetaan ennaltaehkäisevään lasten suojeluun myös laadukkaan mediakasvatuksen keinoin. Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on piilorikollisuutta ja seksuaaliväkivaltaa kokeneet lapset harvoin kertovat kokemastaan aikuisille. Kunnissa tulee varmistaa lapsiuhrien asema ja oikeus oikea-aikaisiin ja laadukkaisiin palveluihin. Kunnissa on oltava toimivat hoitopolut sekä riittävä ohjaus palveluihin, jolla varmistetaan koko perheen psykososiaalisen tuen toteutuminen akuuteissa kriisitilanteissa. Kunnissa tulee tarjota tukea niin rikoksen uhreille kuin tekijöille sekä erityisesti matalan kynnyksen tukipalveluita henkilöille, joilla on riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.


Ilmoittamalla välität

Jokainen kuntalainen voi olla lapsen elämän kannalta tärkeä ja turvallinen aikuinen. Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa lapsen avun tarpeesta tai huolestaan lastensuojeluun tai tilanteen mukaan muulle tukea tarjoavalle ammattilaiselle. Epäily lapsiin kohdistuvasta seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan teosta on ilmoitettava aina poliisille ja kunnan viranomaisille. Ilmoittamisen tulee olla kuntalaisille helppoa ja maksutonta ja selkeä ohjeistus tulee sisällyttää kunnan toiminnan rakenteisiin. Kuntalaisille tulee tarjota tietoa, minne epäilystä voi ilmoittaa ja mistä voi pyytää apua ja tukea lapsille, nuorille ja perheille. Lapsen arjessa toimivat aikuiset ja ammattilaiset ovat olennaisia lapsen hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistajia, ilmoittamalla välität!


Suojellaan Lapsia ry on erityisasiantuntijayhdistys, jonka työ pohjautuu edistämään lapsen oikeuksia Väkivallaton lapsuus- toimenpidesuunnitelman ja kansainvälisten lapsen oikeuksien sopimusten kuten Lanzaroten ja Istanbulin sopimuksen mukaisesti. Annamme mielellämme lisätietoja, konsultoimme ja koulutamme!

Comments


bottom of page