top of page
  • Protect Children

‘You are Enough™’-stödgrupper för att hjälpa föräldrar vars barn har blivit utsatt för sexuellt våld

Uppdaterat: 2 okt. 2023

BLOGGINLÄGG


År 2021 utvecklade Protect Children specialutformade stödgrupper ‘YouareEnoughTM’ för föräldrar och vårdnadshavare vars barn har blivit utsatta för sexuellt våld. Grupperna har varit en viktig resurs för att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare hantera de tuffa utmaningar som uppstår när ett barn har gått igenom en traumatisk upplevelse till följd av sexuellt våld.ProtectChildren testar och implementerar förnärvarandestödgrupperna i Europa inom ramen för det EU-finansierade projektet 2KNOW.


Stöd till dem som stödjer

Protect Children anser att ett sexuellt övergrepp mot ett barn ofta är ett övergrepp mot en hel familj. Föräldrar och vårdnadshavare känner sig ofta överväldigade, saknar strategier för att hjälpa sina barn och har ibland ingen ork kvar för att sköta om sig själva. De känner ofta att de är ensamma om att ta hand om barnets mentala välbefinnande, samtidigt som de måste ha kontakt med myndigheter, polis och andra experter.


För att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare skapade Protect Children, 2021, stödgrupperna 'You are Enough™'. Målet med grupperna är att stödja och underlätta för föräldrar och vårdnadshavare när deras barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Grupperna erbjuder också stöd genom de ofta långa och krävande rättsprocesser som kan följa på ett övergrepp. Stödgrupperna ämnar att skapa en trygg plats där föräldrar kan dela både sin känslor och bekymmer tillsammans med andra föräldrar som går igenom liknande svåra livssituationer.


Förutom stöd från andra föräldrar får de som deltar i grupperna också kunskap om psykologi och trauma, kombinerat med beprövade metoder från KBT (kognitiv beteendeterapi). Detta hjälper inte bara föräldrarna att må bättre, utan påverkar också indirekt barnens rehabiliteringsprocess. Det är viktigt för barn som har varit utsatta, och deras syskon, att känna trygghet och stöd från de vuxna som tar hand om dem. Forskning visar att om föräldrarna kan ge bra stöd, minskar risken för att barnet ska utsättas för övergrepp igen (Scoglio et.al., 2021). Således, när föräldrar och vårdnadshavare får stöd och därmed kan hjälpa sitt barn minskar risken för allvarliga och långvariga trauman för barnen.


Sedan 2021 har Protect Children hållit sex 'You are Enough™' stödgrupper i Finland. Mötena hålls på nätet så att alla lätt kan vara med. Grupperna delas in efter hur nära gärningspersonen är familjen – inom familjen, utanför familjen eller på nätet. I varje grupp är det mellan fem och åtta personer samt två terapeuter som leder diskussionerna.


Enkäter gjorda före och efter stödgrupperna visade att 75% av föräldrarna/vårdnadshavarna kände att deras deltagande i gruppen också hade en positiv inverkan på deras barns välbefinnande. Deltagarna tyckte att det förbättrade deras föräldraskap och deras förmåga att uppmärksamma och hantera sitt barns traumasymptom och/eller att söka ytterligare stöd vid behov. Alla som var med i gruppen kände att de mådde bättre. Det blev enklare att hantera svåra känslor, och det gjorde det också lättare att ta hand om sitt barns behov.


Resultaten från den preliminära utvärderingen av 'You are Enough™' stödgrupper presenterades vid den internationella kongressen för evidensbaserat stöd till föräldraskap (I-CEPS) 2023 och publicerades i I-CEPS sammanfattningsvolym.


Förstärkt stöd till familjer i hela EU


Efter att ha samlat värdefull erfarenhet från våra 'You are Enough™' stödgrupper och bekräftat att de verkligen gör skillnad, planerar nu Protect Children att utöka detta stöd till fler länder i EU. År 2022 fick vi ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen genom Projekt 2KNOW. I detta projekt samarbetar vi med Östersjöstaternas råd och Östra Finlands universitet för att bland annat hjälpa föräldrar och vårdnadshavare till barn som drabbats av sexuellt våld online. Vi kommer att testa nya stödgrupper i Sverige (Barnahus Linköping) och Irland (CARI and Barnahus Galway). Den insamlade datan kommer att användas för att fortsätta utvärdera och utveckla stödgrupperna. Vi planerar också att utveckla hjälpmanualer för föräldrar och vårdnadshavare.


För mer information om ’You are enough’ grupperna, vänligen kontakta Katariina.leivo@suojellaanlapsia.fi


 

Projekt 2KNOW finansieras av Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV) inom ramen för utlysningen 2022 för att förebygga och bekämpa könsbaserat våld och våld mot barn (CERV-2022-DAPHNE).


Comments


bottom of page