top of page
  • Protect Children

Sinä Riität™ -vertaistukiryhmät vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi

Päivitetty: 2. lokak. 2023

BLOGIKIRJOITUS


Suojellaan Lapsia ry:n kehittämät manualisoidut ja kognitiivis-käyttäytymisteoriaan pohjautuvat Sinä Riität™-vertaistukiryhmät ovat tärkeä tuki vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi. Vertaistukiryhmät tukevat vanhempia ja koko perhettä toipumaan. Suojellaan Lapsia pilotoi ja implementoi Sinä Riität™ vertaistukiryhmiä Eurooppaan EU:n rahoittamassa 2KNOW-hankkeessa.


Vanhempien tukeminen

Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat painottavat, että lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on aina äärimmäistä väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Järkyttävien rikosten aiheuttama kuormitus ja traumaattinen stressi johtavat usein tilanteeseen, jotka vievät vanhemmat ja huoltajat voimiensa äärirajoille. Vanhemmat kokevat usein, etteivät saa riittävästi tukea ja apua lapselleen eikä heillä ole useinkaan mahdollisuutta eikä resursseja ajatella itseään. Vanhemmat keskittävät kaiken energiansa vain ja ainoastaan lapsensa toipumisen tukemiseen.


Lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten kohdalla vanhempiin ja huoltajiin kohdistuu valtavaa painetta ja ilman riittävää tukea vanhemman on lähes mahdoton suoriutua rooleista, joita heidän odotetaan tilanteessa ottavan. Vanhemmat usein kertovat jäävänsä täysin yksin huolehtimaan ja hoitamaan lapsen traumaoireilua esimerkiksi ahdistusta, masennusta sekä itsetuhoista käyttäytymistä. Samalla heidän oletetaan huolehtivan ja ottavan vastuun rikosprosessiin liittyvistä viranomaiskontakteista poliisin ja lastensuojelun kanssa. Vanhemmat usein huolehtivat myös muut tapaamiset ja lapsen kuljetuksen niin terveydenhuollon kuin muiden ammattilaisten tapaamisiin.


Suojellaan Lapsia ry:n kehittämä Sinä Riität™-vertaistukiryhmämalli tukee huoltajia ja perheitä tässä äärimmäisen raskaassa tilanteessa. Ryhmien tavoitteena on edistää vanhempien ja huoltajien kykyä selviytyä traumaattisesta tilanteesta ja tukea vanhemmuutta valitettavan pitkien, vuosia kestävien rikosprosessien aikana. Vertaistukiryhmät tarjoavat vanhemmille ja huoltajille turvallisen tilan, missä he voivat jakaa aidosti ja suodattamatta tuskaisia tunteitaan sekä ajatuksiaan muiden samaakokeneiden ja yhtäläisessä traumaattisessa elämämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa.


Vahvan vertaistuen lisäksi Sinä riität™ -vertaistukiryhmät tarjoavat huoltajille tärkeää tietoa ja psykoedukaatiota lapseen kohdistuneesta seksuaaliväkivallasta. Ryhmät pohjautuvat kognitiivis-käyttäytymistieteellistä teoriaan ja noudattavat tutkittuun tietoon pohjautuviatrauma menetelmiä ja traumainformomitua työskentelyotetta. Vertaistukiryhmät edistävät vanhempien mutta myös välillisesti lapsen toipumisen matkaa. Perheen toipumisen näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että vanhempi ja huoltaja jaksaa tukea sekä uhriksi joutunutta lasta, että muita mahdollisia perheenjäseniä. Tutkimusten mukaan vanhempien tarjoama huolenpito onkin tärkein seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen uudelleenuhriutumista ehkäisevä tekijä (Scoglio et.al., 2021). Vanhempien ja huoltajien saaman vertaistuen avulla he kykenevät toimimaan ja tukemaan lastaan paremmin, mikä vähentää seksuaaliväkivallan aiheuttamia vakavia ja pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia.


Suojellaan Lapsia ry on toteuttanut Sinä Riität™-vertaistukiryhmiä Suomessa vuodesta 2021 lähtien. Ryhmät järjestetään verkkovälitteisesti, jotta niihin osallistuminen on mahdollista asuinpaikasta riippumatta. Vertaistukiryhmiä on kolmenlaisia ja ne muodostetaan rikoksen tekijän mukaan – läheinen, ulkopuolinen ja verkkovälitteisesti rikoksen tehnyt tekijä. Ryhmään otetaan haastattelujen perusteella viidestä kahdeksaan osallistujaa. Vertaistukiryhmiä johtaa ja keskustelua fasilitoi kaksi aiheeseen perehtynyttä erityisasiantuntijaa, psykoterapeutti ja terapeutti.


Sinä Riität™ -vertaistukiryhmistä kerätty palaute osoittaa, että 75 prosenttia huoltajista kokee ryhmään osallistumisen olleen myönteinen yhteys myös heidän lapsensa hyvinvointiin. Palautteen perustella osallistuminen tukee vanhemmuutta edistäen vanhempien kykyä huomata ja käsitellä lapsen traumaoireita, sekä hakea tarvittaessa lisätukea ja apua. Kaikki osallistujat havaitsivat myönteisen muutoksen omassa hyvinvoinnissaan ja ryhmä auttoi käsittelemään omia haastavia ja ristiriitaisiakin tunteita. Vertaistukiryhmään osallistumisen ja keskusteluiden sekä tuen kautta he kertoivat pystyvänsä vastaamaan myös paremmin lapsensa tarpeisiin.

Sinä Riität™-vertaistukiryhmistä kootut alustavat tulokset on esitelty näyttöön perustuvan vanhemmuuden tuen kansainvälisessä (I-CEPS 2023) konferenssissa. Tulokset julkaistiin myös I-CEPS:n tiivistelmäkirjassa.


Perheiden tuen edistäminen Euroopan laajuisesti


Suojellaan Lapsia ry:n kokemus Sinä Riität™-vertaistukiryhmien toteuttamisesta ja tehokkuudesta on johtanut syksyllä 2023 lisensoidun ja manualisoidun vertaistukimallin pilotointiin myös Suomen ulkopuolelle. Euroopan komissio myönsi Suojellaan Lapsia ry:n 2KNOW projektille merkittävän rahoituksen vuonna 2022. Hankkeessa yhdistys toimiii vahvassa yhteistyössä hankekumppanien - Itämeren valtioiden neuvoston ja Itä-Suomen yliopiston - kanssa muun muassa tukemalla verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten huoltajia ja perheitä EU:n laajuisesti. Sinä Riität™ -vertaistukiryhmiä verkkovälitteisen rikoksen uhrien huoltajille pilotoidaan Ruotsissa (Barnahus Linköping) ja Irlannissa (CARI ja Barnahus Tusla). Hankkeen aikana kerättävää tutkimustietoja analysoidaan ryhmämallin edelleenkehittämiseksi ja levittämiseksi laajalti Eurooppaan. Hankkeen puitteissa kehitetään myös oppaita vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.


Saat lisätietoa Sinä Riität™-vertaistukiryhmistä ottamalla yhteyttä:

Katariina.leivo@suojellaanlapsia.fi

 

2KNOW- hanketta rahoittaa Euroopan Komission Kansalaiset, Tasa-arvo, Oikeudet ja Arvot -ohjelma (CERV) sukupuoleen perustuvan väkivallan ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan vuoden 2022 ehdotuspyynnön (CERV-2022-DAPHNE) puitteissa.Comentários


bottom of page